Campionats

Copa Catalana de Promo Velocitat 2013

 

Art. 1.- TÍTOL I GENERALITATS.

Art. 2.- PARTICIPANTS.

Art. 3.- INSCRIPCIONS / VERIFICACIONS.

Art. 4.- DORSALS.

Art. 5.- HORARIS.

Art. 6.- SENYALS OFICIALS.

Art. 7.- ASSISTÈNCIA EXTERIOR.

Art. 8.- ENTRENAMENTS.

Art. 9.- COMPETICIÓ.

Art. 10.-CONDUCTA DURANT CURSA.

Art. 11.- PUNTUACIÓ / CLASSIFICACIÓ DELS PILOTS. Art. 12.- RECLAMACIÓ I APELACIÓ.

Art. 13.- CHALLENGES.

Art. 14.- PUBLICITAT.

 

Art. 1.- TÍTOL I GENERALITATS.

La Federació Catalana de Motociclisme convoca per al present any la Copa Catalana de Promo Velocitat, que es regirà pel seu propi Reglament Esportiu, pel de la RFME i el de la FIM, així com per les disposicions complementàries que puguin ser degudament aprovades. Seran disputades en les competicions i dates que s'assenyalen en el Calendari.

 

Art. 2.- PARTICIPANTS.

2.1 -Per participar s’ha d’estar en possessió de la llicencia Catalana o de una llicencia Homologada.

2.2 - Categories

MiniMotos Junior

RACC 50

RACC 70

Motors de sèrie fins a 40cc Motor 50cc 2T / 110cc 4T Motor 70cc 2T / 140cc 4T

Edat de 6 a 8 anys Edat de 7 a 9 anys Edat de 9 a 13 anys

2.3 -Trofeu femení – Totes les pilots inscrites a qualsevol categoria automàticament participen al Trofeu i al Campionat Català d’Asfalt Femení.

2.4 – Mínims:Tota categoria que no reuneixi un mínim de 15 inscrits i presentats en el circuit podrà ser fusionada pel Jurat amb la categoria que consideri oportuna; en aquest supòsit, si hi ha més de 5 pilots es realitzarà un pòdium independent per a cada categoria.

 

Art. 3.- INSCRIPCIONS / VERIFICACIONS.

3.1- Inscripcions: Segons Article 4 Normativa general de la Federació Catalana de Motociclisme.

3.2- Verificació administrativa: Segons Article 5 Normativa general de la Federació Catalana de Motociclisme.

- Important: és obligació del pilot comprovar que la seva inscripció a la categoria i sub- categoria és correcte.

3.3- Verificació tècnica inicial:

- Es verificaran que es compleixin les mesures de seguretat de la moto i del equipament.

- Cada pilot verificarà una sola moto per cada categoria. No s’admetrà l’intercanvi de Moto entre pilots.

3.4- Verificació tècnica posterior a la cursa o entrenaments: les motocicletes hauran de restar al parc tancat un mínim de 30 minuts o el temps que el Jurat indiqui. Es verificaran d’ofici les tres primeres classificades, més les que decideixi el Jurat de la Prova. El desmuntatge oportú serà realitzat per els mecànics del pilot (màxim dos). La negativa a desmuntar significaria l’exclusió immediata del pilot de la darrera cursa.

 

Art. 4.- DORSALS.

Segons Art.6 Normativa general i en el reglament tècnic de la categoria.

 

Art. 5.- HORARIS.

Pel correcte desenvolupament de la competició es recomana que l’inici de les proves sigui com a molt tard a les 09:00 hores del matí dels diumenges tenint-se en compte: - BRIEFING/SESSIÓ INFORMATIVA: Abans de la celebració dels entrenaments cronometrats s’haurà d’assistir a un briefing obligatori. No assistir-hi suposarà una penalització de perdre quatre llocs a la graella de sortida.

- ENTRENAMENTS CRONOMETRATS: Obligatòriament s’han de fer 3 voltes complertes. - CURSA: Per cada categoria estarà definirà el temps total de la cursa més dues voltes. - ENTREGA DE TROFEUS: Se realitzarà el més aviat possible desprès de la finalització de cada cursa.

 

Art. 6.- SENYALS OFICIALS.

Bandera Nacional: S’agitarà com a senyal de sortida de la cursa. (En substitució del semàfor)Sempre es mostrarà de terra en l’aire i de tal manera que tots els pilots la puguin veure.

Bandera a quadres blancs i negres “agitada”: Fi de la cursa o entrenaments. S'ha de presentar a la línia d'arribada a nivell de la pista.No es permès realitzar cap més volta, únicament dirigir-se a boxes, si no és així el pilot serà sancionat.

Bandera groga “immòbil”: Se presentarà com preavís d’una bandera groga agitada. S’ha d’alentir la marxa i està prohibit avançar des del punt on es mostra la bandera fins a arribar a l'alçada de la bandera verda

Bandera groga "agitada": indica que hi ha un perill a la pista. S’ha d’alentir la marxa i estar preparats per aturar-se. Està prohibit avançar des del punt on es mostra la bandera fins a arribar a l'alçada de la bandera verd.

A la graella, bandera groga “immòbil”: indica la sortida línia per línia

A la graella, bandera groga "agitada": en cadascuna de les línies de la graella de sortida, significa que la sortida ha estat retardada.

Bandera verda “immòbil”: La pista està lliure de perill. Aquesta bandera també es presenta durant la primera volta de cada sessió d'entrenaments i durant les voltes de reconeixement i escalfament.

En cas d'accident, després de l'última bandera groga, la bandera verda s'ha de presentar "immòbil" al control següent.

Bandera verda “agitada”: En el moment de la sortida de boxes en aquest punt.

Bandera blava "agitada": Aquesta bandera indica el pilot han de seguir la seva trajectòria i permetre el pas dels pilots que el van a avançar. Un pilot doblat no pot aprofitar per avançar un altre doblat.

Bandera blava al final de Pit-Line: A la sortida de boxes es mostrarà als pilots que hagin de sortir, si altres pilots s'aproximen en aquest moment per la pista

Bandera vermella “agitada”: Els entrenaments o la cursa estan interromputs. Els pilots han de tornar a boxes lentament.

Bandera vermella “immòbil”: La sortida de boxes estarà tancada, en el cas d’haver-hi semàfor ha d'estar encès el semàfor vermell.

Bandera groga amb franges vermelles “immòbil”: Deteriorament de l'adherència en aquesta secció de la pista per una causa diferent de pluja.

Bandera blanca amb creu vermella diagonal “immòbil”: Comença a ploure en aquesta part de la pista.

Bandera blanca: Presència a la pista d'un vehicle d'intervenció. Es presenta a tots els controls “immòbil” i "agitada" indica al pilot que es trobarà el vehicle en aquest sector de la pista.

L'avançament entre pilots està prohibit mentre duri la presència de la bandera blanca. El vehicle d’intervenció pot ser avançat

Bandera negra “immòbil”: Aquesta bandera està destinada a transmetre instruccions a un sol pilot; es mostrarà conjuntament amb un nombre blanc sobre fons negre i únicament sota l'ordre del director de Competició. El pilot haurà de parar-se a boxes en finalitzar la volta en curs i no podrà reprendre la marxa

Bandera negra amb cercle taronja (Ø 40 cm.) “immòbil”: Aquesta bandera està destinada a transmetre instruccions a un sol pilot; es mostrarà conjuntament amb el dorsal blanc sobre fons negre; informa el pilot que la seva motocicleta té problemes mecànics que poden ser susceptibles de constituir un perill per a ell mateix i/o per a la resta dels participants i que ha d'abandonar la pista de forma immediata.

Bandera Negra i Blanca dividida en diagonal "immòbil": Advertència de conducta antiesportiva, se presentarà acompanyada del dorsal del pilot. És una advertència de pilotatge antiesportiu

Bandera blanca amb creu vermella diagonal + bandera groga amb franges vermelles “immòbils”: Plou en aquesta part de la pista.

Bandera a quadres blancs i negres “agitada” i bandera blava “immòbil”: es presenta a la línia de meta quan un o varis pilots van davant del pilot cap de cursa quan aquest passa per línia de meta a l’última volta.

Si el pilot no ha estat doblat ha de realitzar la darrera volta i passar la bandera a quadres

 

Art. 7.- ASSISTÈNCIA EXTERIOR.

Queda prohibida tota assistència exterior durant la competició, excepte si es dur a terme amb el propòsit de garantir la seguretat i per un comissari designat per l’organització. La sanció per incomplir aquesta norma és la exclusió.

Els pilots podran entrar i sortir de boxes tantes vegades com calgui, essent l’únic lloc autoritzat per rebre assistència dels mecànics i sempre acreditats.

Durant els entrenaments cronometrats, la consulta entre els membres dels equips i els seus corredors estarà limitada a la zona de Pit-Line, ja que aquesta acció pot perjudicar el progrés d’altres corredors. No es pot aturar-se voluntàriament a la pista.

 

Art. 8.- ENTRENAMENTS.

Es convocaran un mínim de dos sessions oficials d’un mínim de 10 minuts per a cada categoria.

En cas que el jurat de la prova ho cregui oportú, es podrà separar la categoria en dos grups per realitzar els entrenaments cronometrats. El criteri per la composició dels grups serà la classificació del campionat abans de la prova. Per la primera prova es farà servir un sorteig. El nom dels dos grups serà 1 i 2.

El millor temps aconseguit per cadascun dels pilots a la tanda o tandes d’entrenaments cronometrats s’utilitzarà per distribuir la graella de sortida de las cursa. En cas d’haver- hi grups la “pole position” es situarà el millor temps d’entre els dos primers classificats dels dos grups, seguit del segon millor temps. Es seguirà el mateix procediment fins completar les 15 primeres posicions de la graella, i s’assignaran la resta de posicions en base als millors temps absoluts, independentment del grup al que pertanyin.

En cas d’igualtat en temps, es tindran en compte els millors següents temps i així successivament fins desfer la igualtat.

Als menors de 15 anys esta prohibit realitzar entrenaments privats tots els dies laborables de la setmana de la competició sota pena d’exclusió dels entrenaments i de la cursa, excepte dies festius.

 

Art. 9.- COMPETICIÓ.

9.1- Es realitzaran dos curses per categoria amb la durada depenent de la categoria.

MiniMotosJunior

RACC 50

RACC 70

8 minuts + 2 voltes 10 minuts + 2 voltes 12 minuts + 2 voltes

Totes les carreres seran definides com en “MULLAT” per la qual cosa cap carrera serà interrompuda per canvis en les condicions climatològiques, únicament per seguretat s’aturarà la cursa a criteri del Director de cursa i del Jurat de la prova.

En cas que el jurat de la prova ho cregui oportú, es podrà separar la categoria en dos grups per realitzar les curses; una seria anomenada grup A i l’altre grup B. Per fer una cursa es necessiten un mínim de 8 pilots. El jurat decidirà quins pilots prenen part a la competició dins el grup A, pels més ràpids als entrenaments cronometrats, i quins ho fan al grup B.

9.2-Ordre de sortida: S’establirà segons els resultats dels entrenaments oficials cronometrats.

9.3-Graella:Serà esglaonada formada per files de 3 o 4 pilots separats per mínim 1 metre (longitudinal i transversal). La primera posició serà situada al costat contrari del sentit de la primera corba.

9.4-Procediment de Sortida: La obertura del pit-line serà 10 minuts abans de sortida. Una vegada s’hagi accedit a la pista ja no es podrà treure cap element de protecció sota pena de sanció (casc, guants, botes).

9.5-Volta reconeixement: Tots els pilots sortiran ordenadament i realitzant una volta complerta al circuit, situant-se a la seva posició de la graella i aturant immediatament el motor. Un pilot pot rebre el suport a la graella de sortida com a màxim de 2 mecànics i 1 acompanyant, sempre acreditats.

La volta de reconeixement no es obligatòria; fins a l’inici de la volta d’escalfament es pot accedir a la graella pel lloc on indiquin els oficials de cursa.

No està permès a la graella col—locar escalfadors de pneumàtics ni cap canvi de rodes. 9.6-Tancament Pit-line: 5 minuts abans de sortida.

3 minuts abans de la sortida tots els acompanyants es dirigiran al pit-line o zona de públic excepte un mecànic i un paraigües.

Motors en marxa ( 1 minut ) tothom (mecànics i paraigües) sortirà de la graella el mes ràpid possible.

9.7-Volta d’escalfament: un oficial de cursa donarà la sortida línia per línia.

En el moment que tots els pilots estiguin situats al seu lloc de sortida el director de cursa, mitjançant semàfor o bandera nacional Catalana, donarà la sortida.

9.8-Avançament de sortida: En cas d’avançament el Jurat aplicarà una penalització al final de la cursa. Per a les categories de promoció 10 segons i per a les altres 20 segons.

Anticipar-se a la sortida es defineix per qualsevol moviment de la motocicleta quan el semàfor vermell està encès.

9.9-Al finalitzar el temps previst de cursa: Al pilot que ocupi la primera posició al següent pas per la línia d’arribada li serà mostrat cartell de 2 voltes; al pas següent li serà mostrat cartell d’1 volta per fi de cursa.

9.10-Fi de cursa: Serà mostrada la bandera de quadres al primer classificat i a la resta de participants; tots ells han de fer una volta complerta al circuit sense aturar-se per cap concepte i dirigint-se a boxes o al parc tancat, on el seu mecànic tindrà a la seva disposició el seu corresponent cavallet.

Per finalitzar la cursa s’ha de passar bandera a quadres durant els 3 minuts posteriors al primer classificat; per classificar-se s’ha de haver realitzat el 75% (*) de les voltes del primer classificat. (*)- Excepte categories de nens menors de 10 anys.

9.10.1 Guanyador d’una cursa: VEURE ANNEX 2

9.11-Detenció d’una cursa:

9.11.1 -El Director de la cursa té el dret, per pròpia iniciativa, aturar prematurament una cursa per causes de força major.

9.11.2 -Situacions:

-  Si és aturada abans de 2 minuts serà començada de nou amb la mateixa graella.

-  Si és aturada entre el minut 2 i la meitat més 1 minut del temps previst, es començarà la cursa de nou amb la mateixa graella i a la meitat del temps previst més dues voltes.

-  Si és aturada després de la meitat del temps previst més 1 minut es donarà perfinalitzada la cursa amb el últim pas de meta de tots els       pilots.Els pilots es dirigiran directament al pit-line o al parc tancat. La nova sortida serà donada el més aviat possible o en cas de donar-se per acabada els pilots classificats han d’entrar al parc tancat per els seus propis medis i durant els 3 minuts següents a la presentació de bandera vermella. ( veure Esquema no1 )

9.11.4 -El Director pot proposar al Jurat l'exclusió d'un o diversos pilots, als que consideri responsables de la detenció de la màniga.

Amb l'excepció d'una sortida falsa, una cursa solament pot ser recomençada una sola vegada.

9.11.5 -Si és necessari aturar una cursa més d'una vegada, aquesta serà declarada nul—la i no celebrada.

9.12-Mitjans de propulsió: Durant la cursa, les motocicletes només podran desplaçar per la seva pròpia força motriu, els esforços musculars del seu pilot o la força de la gravetat.

 

Art. 10.-CONDUCTA DURANT CURSA.

Els pilots han d'obeir les indicacions dels oficials.

Els pilots s’han de comportar d'una manera responsable que, deliberadament, no representi cap perill per als altres pilots i oficials, tant a la pista com en els boxes, abans, durant i després de la cursa.

Tots els pilots, així com els seus acompanyants (mecànics, familiars, etc ...) han de tenir un comportament correcte, amb altres pilots, càrrecs oficials i públic en general. Els corredors únicament han de circular per la pista i per la zona de boxes. Tot corredor que surti de la pista podrà únicament tornar a la mateixa, amb cura extrema, pel mateix lloc per on l’ha abandonat, i en cas de impossibilitat, pel punt més pròxim per on es produeix l’abandonament. La sanció per d’incompliment d’aquesta norma serà la exclusió. Els oficials poden ajudar al pilot a retirar la seva motocicleta.

Si un corredor es troba amb problemes en la seva motocicleta i com a conseqüència d'ells ha de retirar-se dels entrenaments o de la cursa, ha d'abandonar la pista i posar la seva motocicleta en un lloc segur seguint les indicacions dels oficials, i en cap cas ha d'intentar prosseguir per la pista per tal d'arribar a la zona de boxes.

Els proveïments s'efectuaran sempre amb el motor aturat.

Està prohibit anar en sentit contrari al del circuit.

Està prohibit parar-se en pista durant el transcurs dels entrenaments i cursa.

Les practiques de sortida són permeses a la sortida de pit-line durant els entrenaments, també seran possibles on s’indiqui en el Briefing al finalitzar els entrenaments, sempre que aquesta pràctica no representi perill per als altres pilots.

Les practiques de sortida estan prohibides a la volta de formació i d’escalfament.

Tot pilot que vagi sobre la seva motocicleta ha d'anar proveït amb la indumentària apropiada (mono, casc, etc.). Queda expressament prohibida qualsevol indumentària sobre del mono de protecció, a excepció del mono de plàstic transparent per l'aigua en cas de pluja.

Únicament el pilot, podrà pilotar la motocicleta de competició.

Els mecànics o senyalitzadors hauran de tenir especial cura de no entorpir la trajectòria dels participants i abstenir-se de mostrar pissarres amb anotacions no dirigides al seu pilot.

Esta totalment prohibit fumar a la graella, pit-line i boxes.

 

Art. 11.- PUNTUACIÓ / CLASSIFICACIÓ DELS PILOTS.

11.1- Cada cursa puntuarà individualment per la classificació general final.

Es concediran els punts en cada cursa als pilots classificats, segons l'escala següent per cadascuna de les categories.

1er Classificat 2on Classificat 3er Classificat 4rt Classificat 5è Classificat 6è Classificat 7è Classificat 8è Classificat

25 punts 20 punts 16 punts 13 punts 11 punts 10 punts

9 punts 8 punts

9è Classificat

10è Classificat

11è Classificat

12è Classificat

13è Classificat

14è Classificat

15è Classificat

Fins el darrer classificat

7 punts 6 punts 5 punts 4 punts 3 punts 2 punts 1 punt 1 punt

Els casos d'empat en la classificació final del campionat es resoldran a favor del pilot que hagi obtingut major nombre de primers llocs; de subsistir l'empat, a favor del que hagi obtingut el major nombre de segons llocs; de subsistir l'empat, i així successivament. En cas de persistir l'empat serà determinant el resultat de l'última cursa puntuable en què hagin participat conjuntament els pilots en qüestió.VEURE ANNEX 1

11.2-Trofeus i premis

En totes las competicions puntuables, el club organitzador haurà de fer lliurament, com a mínim, d’un trofeu als tres primers classificats de cada categoria, a més d’un recordatori als participants menors de 10 anys.

Trofeu femení – Es realitzarà un pòdium femení segons el càlcul de punts del campionat català d’Asfalt, puntuaran totes les pilots femenines que hagin finalitzat la cursa.

Més informació al article 10 de la Normativa general de la Federació Catalana de Motociclisme.

11.3- Puntuació Copa, Trofeu o Campionat:

Perquè aquest tingui validesa, s’han de celebrar i ser vàlides, a efectes de puntuació, un mínim de la meitat més una de les curses programades.

Cada cursa puntuarà individualment, en el cas que es disputin entre 6 i 12 curses es descomptarà el pitjo resultat obtingut, a partir de 13 curses es descomptaran els dos pitjors resultats. En cap cas serà possible descomptar les exclusions.

Els Pilots de les categories MiniMotard Junior, Senior, OPEN que participin a les curses de resistència, individualment puntuaran per la copa general ( Velocitat + Resistència )

 

Art. 12.- RECLAMACIÓ I APELACIÓ.

No es pot efectuar cap reclamació, contra les decisions del Jurat de la cursa després d'una constatació de fets, per haver imposat (o no), una sanció de:

- Penalització per avançament a la sortida.

- En el cas de mostrar-se la bandera negra amb cercle taronja durant els entrenaments o cursa.

- Una desqualificació en els entrenaments o cursa per mitjà de la bandera negra. Qualsevol reclamació esportiva, tècnica o d’apel—lació es realitzarà segons l’article 13 de la normativa general de la Federació Catalana de Motociclisme.

 

Art. 13.- CHALLENGES.

La participació d’alguna Challenge privada podria incloure excepcions en el Reglament Tècnic i Esportiu.

 

Art. 14.- PUBLICITAT.

Serà obligat a tots els participant reservar un espai per posar publicitat dels patrocinadors de la copa, trofeu o campionat. El lloc reservat serà indicat en un annex. Si un participant no vol acceptar la publicitat haurà d’abonar un recàrrec del 100% de la inscripció.

 

ANNEX 1 al Reglament Esportiu de Promovelocitat 2013

L’article 11.1 queda modificat de la següent manera:

Els casos d'empat en la classificació final del campionat es resoldran a favor del pilot que hagi obtingut major nombre de primers llocs; de subsistir l'empat, a favor del que hagi obtingut el major nombre de segons llocs; de subsistir l'empat, i així successivament. En cas de persistir l’empat s’aplicarà l’Article 15 de les Normatives Generals.

Barcelona abril 2013

 

ANNEX 2 al Reglament Esportiu de Promovelocitat 2013

L’article 9.10.1 queda redactat de la següent manera:

9.10.1 Guanyador de una cursa: La classificació particular de cada competició es la suma dels punts obtinguts en les dues mànegues de la mateixa de major a menor (independentment de que un pilot s’hagi classificat o no en una de les mànigues).
Els casos d’empat a les competicions puntuables, es resoldran a favor del corredor que hagi realitzat el millor lloc en una de les mànegues. Si l’empat persisteix, el millor lloc aconseguit en la segona mànega determinarà la classificació final.
Els casos d’empat a les competicions puntuables, es resoldran a favor del corredor que hagi realitzat el millor lloc en una de les mànegues. Si l’empat persisteix, el millor lloc aconseguit en la segona mànega determinarà la classificació final.

Els casos d’empat a les competicions puntuables, es resoldran a favor del corredor que hagi realitzat el millor lloc en una de les mànegues. Si l’empat persisteix, el millor lloc aconseguit en la segona mànega determinarà la classificació final.

Barcelona maig de 2013

 

Can Ribot Comercial Boica Furycan Arids Guixeras HJC Enginum Poiexiss

.
FCM Dexia Cateura TCX Xapicar JCPhotography Advocats Moline

.

CAT: Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-lo. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc seran instal·lades. // EN: We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. // FR: Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et votre expérience lors de son utilisation. Les cookies utilisés pour l'opération essentielle du site ont déjà été fixés. // ES: Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial del sitio ya se instalarán. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information